Zákony

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/92/ES o zprostředkování pojištění
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví v platném znění (vč. změny dle zákona č. 39/2004 Sb., o pojišťovnictví)
Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Vyhláška č. 303/2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
Zákon č. 36/2004 Sb., o penzijním připojištění
Vyhláška č. 205/1999 Sb., k zákonu č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Vyhláška č. 309_2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205_1999 Sb.
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb.- úplné znění
Zákon č. 410/2004 Sb., úplné znění zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění
LOYDEX > Ke stažení > Zákony