Pojištění odpovědnosti za škodu

Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené jinému v souvislosti s činností pojištěného.

Rozsah pojištění Koncepce pojištění Pojištění odpovědnosti za výrobek Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené jinému vadou výrobku v případě, že pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá.

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je upravena zákonem č. 59/1998 Sb., který usnadňuje spotřebiteli postup pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vadou výrobku tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.

Pojištění členů statutárních orgánů Pojištění zajišťuje pojištěnému subjektu, aby za něj pojišťovna uhradila finanční škodu způsobenou třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení statutárního nebo dozorčího orgánu (případně i jiných osob).

Členové představenstva nebo dozorčí rady odpovídají za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu své funkce (škoda vzniklá např. v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání apod.) a poškodit tak akcionáře, věřitele, zákazníky, orgány veřejné správy apod.

Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ profesního omylu, v jehož důsledku vznikne finanční škoda, ze kterou pojištěný na základě právního předpisu odpovídá.

Tento typ pojištění se vztahuje na škody způsobené převážně odbornými profesemi, jako jsou advokáti, projektanti, notáři, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací agenti a makléři.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Z titulu tohoto pojištění má pojištěný zaměstnanec právo, aby za něj pojišťovna nahradila škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů, pokud pojištění za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu. Dle současné právní úpravy může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu způsobené škody až do výše 4,5 násobku jeho hrubé mzdy.
Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené jinému v souvislosti se vzniklou závažnou havárií v případě, že pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá.

Definici závažné havárie a okruh osob, které jsou povinny toto pojištění uzavřít, vymezuje zákon č. 488/2009 Sb. o prevenci závažných havárií.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění je určeno pro firmy, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu. Jeho předmětem je náhrada škody v případech, za které silniční dopravce na základě právního předpisu odpovídá, zejména: Další druhy pojištění odpovědnosti
LOYDEX > Produkty > Pojištění průmyslu a podnikatelů > Pojištění odpovědnosti za škodu